Gospodarka

Drukuj
Utworzono: środa, 06, kwiecień 2011

Infrastruktura finansowa

    Istniejąca infrastruktura finansowa gminy jest niewystarczająca. W mieście znajduje się tylko jeden bank. Jest to BS Głogów Młp. będący kontynuatorem tradycji Towarzystwa Zaliczkowego w Głogowie założonego w 1885 roku. Bank obsługuje klientów z terenu całej gminy. Prowadzi obsługę kasową i rozliczenia na rzecz ludności oraz podmiotów gospodarczych. Wykonuje też wszelkie operacje związane z obrotem oszczędnościowym i kredytowym. Działalność kredytowa służy głównie rozwojowi i utrzymaniu gospodarstw. Bank udziela również kredytów na działalność gospodarczą oraz kredytów konsumpcyjnych. Posiada cztery oddziały zamiejscowe w Starym Dzikowcu, Raniżowie, Świlczy i Markowej. Bank w Głogowie dysponuje bankomatem, zamontowanym przy wejściu do placówki.
     Rozbudowa infrastruktury finansowej jest konieczna w szczególności z następujących powodów:

 • intensywny rozwój samego miasta (m.in. postępująca budowa osiedla "Niwa" na sześćset domów jedno- i wielorodzinnych) i terenów przyległych;
 • promocja turystyki w mieście i gminie;
 • usytuowanie gminy wzdłuż istotnej arterii komunikacyjnej o znaczeniu krajowym (droga krajowa E - 9 nr 371).

    Obecnie niedogodności związane z niedostatkiem infrastruktury finansowej łagodzi nieco bezpośrednia bliskość Rzeszowa i łatwy dojazd do miasta.

 

Infrastruktura techniczna

    W celu zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania gminy intensywnie rozbudowuje ona posiadaną infrastrukturę, przeznaczając na inwestycje prawie 30% swego budżetu.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury jest podporządkowana trzem głównym celom:

 • stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa;
 • stworzeniu warunków rozwoju drobnej wytwórczości;
 • podniesieniu warunków socjalno bytowych lokalnej społeczności.

    Gmina aktualnie jest w 100 procentach zwodociągowana oraz zgazyfikowana,. Istnieje również pełna infrastruktura telekomunikacyjna. Sieć kanalizacyjna obejmuje ok. 70% gminy. Powstała też nowoczesna infrastruktura oświatowa, a także kryta pływalnia w Głogowie Młp. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnych miejscowościach gminy.

    Główne inwestycje ostatnich lat to: budowa obwodnicy miasta Głogów Małopolski, rozbudowa sieci gazowej, wodociągowej, elektrycznej i telefonicznej, budowa własnych ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz modernizacja dróg miejskich i domów ludowych.

Największe z realizowanych obecnie inwestycji to:

 • budowa krytej pływalni w Głogowie Młp. wraz z obiektami towarzyszącymi (korty tenisowe, sztuczne lodowisko);
 • budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w Głogowie Młp.;
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków;
 • budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym „Niwa”.

 

Komunikacja

     Gmina Głogów Młp. podobnie jak cały powiat rzeszowski ziemski posiada stosunkowo dobrze rozwinięty system połączeń komunikacyjnych. Niestety, ich stan techniczny jest zły. Jest to następstwem zarówno wzmożonego ruchu kołowego (zwłaszcza taboru ciężkiego), słabej jakości materiałów używanych do budowy dróg, jak i braku dużych inwestycji drogowych.
     Najważniejszą drogą przebiegającą przez teren gminy jest droga krajowa E 9 - 371 relacji Radom - Barwinek o długości 14,2 km. Jest to znacząca arteria drogowa w skali całego kraju. Na terenie administrowanym przez gminę znajduje się również 69,7 km dróg powiatowych, 57 km dróg gminnych i 28 km ulic.   
     Sieć dróg na terenie gminy jest najdłuższa w powiecie rzeszowskim ziemskim. Niestety, prawie 20% z nich to drogi nieutwardzone (stanowi to ponad 32% wszystkich dróg nieutwardzonych na terenie powiatu). Sieć gminnych dróg miejskich tworzą 53 ulice o łącznej długości 28 km. Nawierzchnię bitumiczną posiada 16 km dróg, tłuczniową 6 km, a 6 km to drogi gruntowe. Stan zaspokojenia potrzeb w zakresie ulic miejskich określany jest przez władze gminy na 30%. Gminna sieć dróg znajduje się wg oceny jej władz w złym stanie technicznym  wymaga dużych nakładów finansowych.
     Najważniejszym zadaniem umożliwiającym poprawę stanu komunikacji była budowa obwodnicy dla miasta Głogów Młp. Roboty rozpoczęto w maju 2004 r. Wartość zadania wyniosła 60,8 mln zł, z czego 64% pochodziło ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego, a resztę dołożył budżet państwa. Długość obwodnicy wynosi 4,8 km. W trakcie robót przebudowano ulice leżące w obszarze obejścia, wybudowano ciąg pieszo – rowerowy do osiedla Niwa, a także wiadukt nad ul. 3-go Maja o rozpiętości 11 m, i czteroprzęsłowy wiadukt nad rondem na węźle drogowym Niwa o rozpiętości 64 m. Wybudowano lub i przebudowano przepusty, kanalizację deszczową i sanitarną, wodociągową, oświetlenie drogi i linie energetyczne. Wzdłuż drogi zamontowano ekrany akustyczne o długości 1 803 m.  Zasadzono 13 885 szt. drzew i krzewów. Wykonano również remont i wzmocnienie do nacisku 115 kN/oś nawierzchni drogi nr 9 na długości 9,1 km, na odcinkach Widełka – Głogów Młp.  oraz Głogów Młp. - Zaczernie. W ramach tej inwestycji zostały wykonane lub wyremontowane przepusty, chodniki oraz zatoki autobusowe, wykonano również renowację istniejącego odwodnienia drogi, a także oznakowania pionowego i poziomego. W dniu 25 listopada 2005 r. miało miejsce otwarcie obwodnicy Głogowa Małopolskiego.

    W najbliższym czasie, jedyną realną szansą na odczuwalną poprawę sytuacji komunikacyjnej w gminie jest planowana w ramach ogólnopolskiego programu budowy autostrad budowa autostrady A-4 (Wschód-Zachód) oraz drogi ekspresowej Rzeszów-Barwinek, których fragmenty biec mają przez teren gminy. 
    Gmina Głogów Młp. posiada dogodne połączenia autobusowe z okolicznymi ośrodkami: Rzeszowem, Kolbuszową  i Mielcem. W Głogowie Młp. znajduje się przystanek PKS, dzięki któremu mieszkańcy mogą korzystać z autobusów dalekobieżnych bez konieczności uprzedniego dojazdu do Rzeszowa.

Koleje

     Przez teren gminy przebiega niezelektryfikowana regionalna linia kolejowa Rzeszów - Kolbuszowa -Tarnobrzeg. Posiada ona istotne znaczenie dla wewnętrznego funkcjonowania powiatu. Stacja kolejowa znajduje się w mieście Głogów Młp. Wyposażona jest ona w zjazd, umożliwiający bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 9.


Lotnisko

    Duże znaczenie dla atrakcyjności inwestycyjnej gminy ma lotnisko Rzeszów-Jasionka, oddalone od miasta Głogów Młp. tylko o 15 min. jazdy samochodem. Lotnisko ma status lotniska międzynarodowego i jest przystosowane do obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Obecnie z lotniska odbywają się pasażerskie loty do Nowego Yorku, Londynu, Dublina, Bristolu i Warszawy.

Wodociągi, kanalizacja i gospodarka odpadami

    Ważnym aspektem rozwoju infrastrukturalnego jest wyposażenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Podstawowe wskaźniki z podanych dziedzin lokują gminę w grupie gmin stosunkowo dobrze wyposażonych, choć w porównaniu z innymi regionami kraju opisywana infrastruktura wymaga jeszcze doinwestowania.
    Gmina Głogów Młp. są zwodociągowane w 100%.

Głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę są trzy ujęcia położone na terenie gminy.

 1. Ujęcie Budy Głogowskie - Zacinki.
  Dwie studnie głębinowe wiercone, zasilające następujące miejscowości: Głogów Młp., Budy Głogowskie, Wolę Cichą, Janciówkę, Lipie, Rogoźnicę i Zabajkę.
 2. Ujęcie Przewrotne.
  Trzy studnie głębinowe wiercone, zasilające: Przewrotne, Pogwizdów Stary, Hucisko, Styków.
 3. Ujęcie Pogwizdów.
  Trzy studnie głębinowe wiercone, zasilające: Miłocin, Pogwizdów Nowy, Rudną Małą i wieś Rudna Wielka z gminy Świlcza.

    Opisane ujęcia są ze sobą połączone siecią, dzięki czemu mogą wspomagać się wzajemnie w razie potrzeby. Oprócz ujęć podstawowych istnieją dwa źródła rezerwowe w Rogoźnicy i Rudnej Małej, każde złożone z 2 studni głębinowych wierconych, uruchamiane w wypadku niedoboru wody albo awarii ujęcia podstawowego. W czasie długotrwałej suszy w ujęciu głównym w Głogowie Młp. występuje okresowy deficyt wody. Wieś Budy Głogowskie jest wówczas zasilana wodą z ujęcia Widełka w gminie Kolbuszowa.
    
     Istotne znaczenie dla każdej gminy ma sieć kanalizacyjna. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie Głogów Młp. wynosi 98,4 km (w tym 8,6 km kanalizacji deszczowej) i liczy 3103 przyłączy o długości 62,8 km. Skanalizowane są miejscowości: Głogów Młp (kanalizacja ogólnospławna), Wysoka Głogowska, Miłocin, Rudna Mała, Pogwizdów Nowy, Rogoźnica, Lipie, Zabajka, Wola Cicha.
    W mieście Głogów Młp. działa biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2001 m3 na dobę, obsługująca blisko połowę mieszkańców gminy.
    Usuwaniem odpadów komunalnych z terenu miasta zajmuje się przedsiębiorstwo ZGKiM – zakład budżetowy gminy. Gmina nie posiada własnego wysypiska odpadów komunalnych. Odpady są wywożone na wysypisko w Kozodrzy, w gminie Ostrów. 

 

Telekomunikacja

    W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił znaczny postęp w telefonizacji gminy. Działalność w branży telekomunikacyjnej prowadzą: Zakład TP SA w Rzeszowie i operator lokalny - Spółdzielnia Telekomunikacyjna „Wist” w miejscowości Łąka oraz w miejscowości Pogwizdów Stary „Telenet Południe” z siedzibą w Mielcu. Na terenie gminy zasięg mają też wszyscy operatorzy telefonii komórkowej. Na terenie miasta Głogów Małopolski działają także dwie sieci internetowe, które swym zasięgiem obejmują miasto oraz okoliczne wsie. Od 2006 roku mieszkańcy Głogowa Młp mogą korzystać z darmowego internetu „Resman”.

 

Elektroenergetyka

    Gmina Głogów Młp. jest całkowicie zelektryfikowana. Zasilana jest w energię elektryczną z sieci Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA Rzeszów. Części południowa i środkowa gminy są zasilane z linii napowietrznych 30 kV Staroniwa-Kolbuszowa i Staromieście-Polam, północna natomiast z linii napowietrznej 15 KV Kolbuszowa-Sokołów Młp. Zasilanie z linii 30 kV jest niepewne, ponieważ każda awaria tej linii powoduje przerwę w zasilaniu gminy w prąd. Dodatkowym problemem są częste spadki napięcia w liniach niskiego napięcia z powodu nadmiernej długości torów przesyłowych. Ogólny stan gminnego systemu energetycznego jest niezadowalający. Istniejąca sieć nie pokrywa potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w energię i charakteryzuje się niewystarczającym wyposażeniem w sieci niskich i średnich napięć, których modernizacja jest konieczna ze względu na potrzeby gospodarcze i osadnicze gminy.

 

Gazownictwo

     Gmina Głogów Młp. jest w 100 % zgazyfikowana. Głogów Młp. posiada sieć gazową średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno-pomiarowej zasilanej wysokoprężnym gazociągiem 150/100 o długości 5230 m jako odgałęzienie gazociągu µ 700 Husów - Sędziszów. Obecnie stacja ta zasila oprócz Głogowa Młp. również: Wysokę Głogowską, Wolę Cichą, Lipie, Rogoźnicę, Zabajkę, Budy Głogowskie i Styków.

Przemysł

W dniu 31 grudnia 2010 r. w gminnej ewidencji działalności gospodarczej było zarejestrowano 1132 podmioty gospodarcze. Na terenie miasta i gminy działają liczne jednoosobowe podmioty gospodarcze osób fizycznych. Duży odsetek małych firm świadczy braku kapitału pozwalającego rozwinąć działalność na szerszą skalę. Podobna sytuacja jest niestety charakterystyczna dla całego województwa.
Miasto i gmina Głogów Młp. należą do gmin aktywnych gospodarczo. Aktywność ta w dużym stopniu wiąże się z bezpośrednią bliskością Rzeszowa głównego ośrodka przemysłowo-usługowego na Podkarpaciu. Sąsiedztwo to niewątpliwie stymuluje rozwój działalności gospodarczej na pobliskich obszarach. Na terenie gminy funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Mielec, Podstrefa Głogów Małopolski która swoim terytorium obejmuje teren Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego S-2 w Rogoźnicy. Ta terenie strefy swoje zakłady produkcyjne obecnie wybudowało lub zamierza 18 firm. Największa firma znajdująca się w strefie to największy zakład produkujący AGD w Polsce firma ZELMER, która przeniosła swoją produkcję z centrum Rzeszowa.
Podobnie jak w całym kraju, również w mieście i gminie Głogów Młp. sektor prywatny zdecydowanie góruje nad sektorem publicznym.
Największe firmy mające siedzibę na terenie gminy to:

 • Am-Tech
 • Bumera
 • Cis
 • CJ Blok
 • Czarnik
 • DB Schenker
 • DHL
 • Dremex
 • Dyckerhoff
 • Farmacol
 • Fudali
 • Jadar
 • Kruszgeo
 • Kwarcsystem
 • MebloSystem
 • Molter
 • Mosty Łódź
 • NTB
 • Poczta Polska
 • Polbruk
 • Raben
 • Saria Małopolska
 • Skanska
 • Stolares
 • TW Metals
 • Vidok
 • WBF
 • Żywiec Trade

 

Firmy inwestujące w strefie ekonomicznej w Rogoźnicy:

 • Best Construcion, inkubator branży drogowo - budowlanej, nakłady 7,9 mln
 • Creo, produkcja kanałów wentylacyjnych, nakłady 7,4 mln
 • D.A. Glass, produkcja specjalistycznego szkła, nakłady w strefie 6,25 mln
 • Eko Hybres, zakład odzysku surowców metodą plazmową, nakłady 21,4 mln
 • Elmat, produkcja osprzętu światłowodowego, nakłady 9,1 mln
 • K&B Development,
 • Ledolux Sp. z o.o., produkcja żarówek LED, nakłady 20,0 mln
 • Leniar, wytwórnia szablonów kreślarskich, nakłady 5 mln
 • Leo Minor, produkcja sys. kanalizacyjnych, nakłady 2,7 mln
 • Meta-Zel, odlewnia ciśnieniowa aluminium, nakłady 38,8 mln
 • OffsetDruk, drukarnia, nakłady 30,5 mln
 • Plastsystem, produkcja opakowań na farby, lakiery, kleje, nakłady 9,5 mln
 • Polimarky, produkcja tworzyw sztucznych, nakłady w strefie 22,8 mln
 • Polkemic, produkcja obrzeży z ABS, nakłady 28,4 mln
 • Polmar, produkcja sys. Telemetrii, nakłady 2,3 mln
 • SET(h), wytwarzanie oprogramowania komputerowego, nakłady 4,0 mln
 • Yanko Sp. z o.o., producent opakowań, nakłady w strefie 7,3 mln
 • Zelmer Pro, produkcja sprzętu AGD, nakłady 45 mln


Rolnictwo


     Gmina Głogów Młp. jest gminą przemysłowo - rolniczą. Podobnie jak w większości kraju produkcja rolna w gminie oparta jest na rozdrobnionym, niewyspecjalizowanym sektorze prywatnym produkującym artykuły rolne na potrzeby własne. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi zaledwie 2,6 ha. Procesy restrukturyzacyjne w rolnictwie przebiegają powoli i nie są zbyt efektywne.
    Na terenie znajduje się 2355 gospodarstw rolnych oraz 356 działek rolniczych o pow. do 1 ha. Ogólna powierzchnia użytków rolnych na terenie Gminy wynosi 6134,29 ha, co stanowi 33,54% ogólnej powierzchni gminy. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych zarówno w mieście, jak i gminie jest bardzo niekorzystna. Gospodarstwa są zbyt rozdrobnione, co uniemożliwia rolnikom rozwinięcie specjalistycznej produkcji rolnej i osiągnięcie zadowalającego stopnia rentowności. Rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie Głogów Młp. jest niestety charakterystyczne dla całego powiatu i województwa.

 

Rodzaj gruntu Powierzchnia w [%]
Grunty orne 31,6%
Łąki i pastwiska 21,6%
Sady 0,3%
Lasy 34,7%
Pozostałe 11,7%

Struktura użytkowania gruntów w mieście i gminie Głogów Młp.

 

Największy udział w gruntach gminy mają lasy, stanowiące 34,7% gruntów gminy i 42,4% miasta Głogów. Kolejnymi kategoriami o największym odsetku to grunty orne, łąki i pastwiska. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych zarówno w mieście, jak i gminie jest bardzo niekorzystna. Gospodarstwa są zbyt rozdrobnione, co uniemożliwia rolnikom rozwinięcie specjalistycznej produkcji rolnej i osiągnięcie zadowalającego stopnia rentowności. 

Wielkość gospodarstw
(w hektarach)
Ilość gospodarstw
1-2 1197
2-5 953
5-7 140
7-10 45
10-15 8
powyżej 15 12

 

O skali rozdrobnienia gospodarstw rolnych świadczy fakt, że ok. 91% wszystkich gospodarstw (2150) to gospodarstwa o powierzchni poniżej 5 ha. Zaledwie osiem gospodarstw zajmuje obszar od 10 - 15 ha. Średnia wielkość gospodarstwa w gminie Głogów Młp. wynosiła w 2007 r. 2,6 ha. Dla porównania średnia krajowa wielkość gospodarstwa rolnego w tym samym czasie wynosiła 9,1 ha, natomiast średnia dla województwa podkarpackiego kształtowała się na poziomie 4,34ha.
Gleby i głowne kierunki produkcji rolnej w gminie

Na obszarze gminy dominują gleby pseudobielicowe, brunatne oraz czarnoziemy. Większość gleb jest okresowo lub trwale za sucha. Właściwe stosunki wodne mają tylko gleby położone w pobliżu rzek, które z kolei są okresowo podmokłe. Większość gleb to gleby lekkie-łatwe do uprawy mechanicznej. Dotyczy to szczególnie gleb sołectw: Hucisko, Lipie, Pogwizdów Stary, Przewrotne, Styków, Rogoźnica i Zabajka. W pozostałych miejscowościach gminy występują gleby średnie i ciężkie - trudne do uprawy mechanicznej.Na północy gminy rozciągają się gleby o niskich klasach bonitacyjnych (od IV do VI).
W części południowej mają wyższe klasy (od II do IV). Najlepsze występują w rejonie wsi Miłocin. Za najgorsze uważa się gleby w Hucisku. Większość gleb wymaga wapnowania w celu zmniejszenia ich kwaśności.
Klasy gleb tworzą tzw. kompleksy przydatności rolniczej gleb. W południowej części gminy przeważają kompleksy pszenne bardzo dobre i dobre, a w części północnej kompleksy żytnie: bardzo dobre, dobre i słabe. Generalnie uznaje się, że gmina posiada słabe warunki glebowo - przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa.
Dominującymi kierunkami produkcji rolnej w gminie są: produkcja mleka oraz żywca wieprzowego i wołowego. Produkcja roślinna jest podporządkowana produkcji zwierzęcej jako zabezpieczenie bazy paszowej. Oprócz tego produkuje się zboża chlebowe i ziemniaki. Słabe jest zainteresowanie specjalizacją produkcji rolniczej, co związane jest zarówno z infrastrukturą okołorolniczą, jak i rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.
Najczęściej uprawianą rośliną jest ziemniak. Uprawia się go w 1778 gospodarstwach, tj. 92% wszystkich gospodarstw na terenie gminy. Ziemniak jest główną rośliną spożywczą w naszym kraju. W wielu gospodarstwach hodowany jest na własne potrzeby.Najpopularniejszym zbożem jest żyto uprawiane w 1377 gospodarstwach (czyli w 72% gospodarstw).
Gospodarstwa są dobrze zaopatrzone w sprzęt techniczny, który jednak ze względu na stopień ich rozdrobnienia nie jest w pełni wykorzystany.
Cechą charakterystyczną gospodarstw rolnych w gminie jest produkcja głównie na własne potrzeby. Taki cel produkcji zadeklarowało aż 943 rolników prowadzących gospodarstwa (tj. 49% ogółu). Tylko 126 (czyli 6%) deklarowało, że produkuje wyłącznie lub głównie na sprzedaż. Gorzej przedstawia się struktura dochodów osiąganych przez rolników z ich gospodarstw. Wg ostatniego Spisu Rolnego o zaledwie 88 z nich (czyli 4%) deklaruje, że dochody uzyskuje wyłącznie z produkcji rolniczej. Reszta uzupełnia dochody również z innych źródeł - najczęściej z prac sezonowych lub dorywczych w branży budowlanej.
Struktura wykształcenia rolników jest podobnie jak w całym kraju wysoce niekorzystna. Na 1877 badanych użytkowników gospodarstw rolnych tylko 20 (a więc zaledwie około 1%) ma wykształcenie wyższe, a tylko 191 (10,2%) ukończyło kursy rolnicze.

 

Usługi na rzecz rolnictwa

Niekorzystna sytuacja w rolnictwie znacznie zmniejszyła zapotrzebowanie na doradztwo technologiczne, powodując jednocześnie wzrost zapotrzebowania na doradztwo ekonomiczne z zakresu metod zwiększania opłacalności produkcji, obniżania kosztów, zmiany profilu produkcji czy poszukiwania nowych rynków zbytu. Istotne stało się wprowadzenie edukacji ekonomicznej, wypracowanie umiejętności sporządzania analiz, kalkulacji kosztów czy poszukiwania dostawców i odbiorców i zdobywania nowych źródeł dochodów (np. agroturystyka czy przechowalnictwo).
Infrastruktura usługowa na rzecz rolnictwa jest stosunkowo słabo rozwinięta i w opinii mieszkańców nie zabezpiecza potrzeb rolników.
Na terenie miasta i gminy działają:

 • dwa punkty skupu żywca: stacjonarny Głogowie Młp., w którym znajduje się też jedyna w gminie ubojnia, oraz obwoźny,
 • jedna przetwórnia ryb w Głogowie Młp. oraz
 • dwa młyny - w Głogowie Młp. i Pogwizdowie Nowym.

W mieście działają również GS „Samopomoc Chłopska” i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (RSP) świadczące różnorodne usługi na rzecz rolnictwa.
GS świadczy następujące usługi:

 • rozprowadza pomiędzy rolników zboża do siewów, pasze i nawozy,
 • prowadzi jedną z dwóch piekarni działających w gminie.

RSP znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej i nie użytkuje posiadanych pól (52 ha użytków rolnych). Świadczy jednak na rzecz rolników usługi budowlane.
Rolnicy z terenów miasta i gminy mogą sprzedawać swoje mleko do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (OSM) w Rzeszowie.
Na terenie miasta i gminy pracownik Ośrodka Doradztwa Rolnego (ODR) z Boguchwały świadczy miejscowym rolnikom fachową pomoc w zakresie doradztwa rolnego.

Leśnictwo

    Lasy zajmują powierzchnię 5062 ha co stanowi ponad 34% powierzchni gminy. Z tego lasy państwowe zajmują 4385,8 ha (86,6%), a lasy należące do osób prywatnych 676,2 ha (13,4%). Pozostałe lasy (54 ha) są użytkowane w innych formach prawnych.

    Lasy państwowe wchodzą administracyjnie w skład Nadleśnictwa Głogów Młp. z siedzibą w mieście Głogów Młp. Obszar nadleśnictwa obejmuje swym zasięgiem kilka okolicznych gmin.

Obsługę lasów położonych na terenie miasta i gminy Głogów Młp. wykonuje pięć leśnictw:

 • Budy Głogowskie,
 • Annopol,
 • Wysoka Głogowska,
 • Hucisko,
 • Bór
Joomla Business Templates by template joomla